top of page

Adatvédelmi Tájékoztató

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja hogy Gyurkovics Zita Vállalkozó (A továbbiakban Szolgáltató) www.margallitiskincare.com honlapján látogatóit előzetesen tájékoztassa Önt az adatkezelési tevékenységéről. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató rögzíti a Szolgáltató, mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, az adatkezelés szabályait, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a legérthetőbb formában közölje Önnel - mint az adatkezelés potenciális érintettjével - hogy a Szolgáltató, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel honlapjának látogatói által rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint tájékoztassa Önt - mint az adatkezelés potenciális érintettjét- jogairól és nyitva álló jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza a Szolgáltató honlapján (www.margallitiskincare.com) kezelt személyes adatok - hírlevél küldés, webáruház keresztül megvásárolható termékekkel kapcsolatos megrendelések és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások teljesítése kapcsán – kezelésére vonatkozó szabályokat, alapelveket, illetve az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) előírásainak.

Általános rendelkezések

1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

Honlapunkon az Ön személyes adatait:

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása alapján (hírlevél küldése, webáruházban történő megrendelés esetén szerződés teljesítése céljából, bizonyos esetekben jogos érdekből) kezeljük csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk

 • A hozzájáruláson alapuló adatkezelés:

  • önkéntes: az önkéntes hozzájáruláshoz az érintettnek minden esetben lehetőséget adunk a szabad választásra, illetve biztosítjuk a hozzájárulás megtagadására vagy visszavonására vonatkozó lehetőséget anélkül, hogy ebből az érintettnek hátránya származnék;

  • tájékoztatáson alapul: a tájékoztatás minden esetben tartalmazza:

   • az adatokat kezelő szervezet adatai;

   • az adatok kezelésének célja;

   • a kezelt adatok típusa;

   • a hozzájárulás visszavonásának lehetősége (leiratkozási hivatkozás az elektronikus hírlevél végén);

   • arról is tájékoztatjuk az érintetteket, hogy egy szerződés vagy szolgáltatás teljesítéséhez melyek a feltétlenül szükséges adatok);

  • az adatkezelés konkrét célt szolgál;

  • az adatkezelés minden oka világosan meghatározott;

  • explicit és pozitív művelet eredménye (elektronikus jelölőnégyzet, amelyet az érintettnek kifejezetten be kell jelölnie honlapunkon történő adatkezelés során: „Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem, elfogadom”);

  • az adatvédelmi tájékoztatás egyértelmű és egyszerű nyelvezetű, továbbá jól látható, a www.margallitiskincare.com honlapon jól látható helyen feltűntetésre kerül;

  • a hozzájárulás visszavonható és a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét a Szolgáltató ismerteti minden esetben (jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban, hírlevélben pedig leiratkozási hivatkozás található az elektronikus hírlevél végén). A hozzájárulás visszavonása ugyanolyan egyszerű, mint a hozzájárulás megadása. Ha az érintett visszavonja a hozzájárulását, a Szolgáltató már nem kezelheti többé az adatait. A hozzájárulás visszavonásakor a Szolgáltató biztosítja az adatok törlését, kivéve, ha másik jogalap lehetővé ezeknek az adatoknak a kezelését (pl. szerződés teljesítésének szükségessége);

  • Ha az érintett beleegyezik a személyes adatai kezelésébe, az adatokat kizárólag azon célokra használhatja fel, amelyekre az érintett a beleegyezését adta. Amennyiben az adatkezelés több célból történt, a Szolgáltató nem használhatja a személyes adatokat azon célból, amelyre vonatkozóan a hozzájárulást visszavonták, vagy semelyik célból sem, a hozzájárulás visszavonásának természetétől függően.
    

Egyes esetekben az Ön személyes adatainak kezelése jogszabályi rendelkezésen alapul így kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. Illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Szervezetünknek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 

A személyes adatok kezelése során az alábbi elveket vesszük figyelembe:
 

A személyes adatok kezelésének elveit Szervezetünk az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) és az Infotv. fekteti le.

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük („célhoz kötöttség”)

 • ügyelünk arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak legyen, és csak a célok megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük („adattakarékosság”)

 • gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatok pontosnak és szükség esetén naprakészek legyenek

Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük

 • a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel

 • a személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítsuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)

 • Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”)

2. Adatkezelő adatai: 

A Szolgáltató neve: Gyurokovics Zita egyéni vállalkozó

A Szolgáltató székhelye: 7400 Kaposvár, Balaton utca 22.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: zita@margallitiskincare.com

A Szolgáltató honlap és webáruház címe: www.margallitiskincare.com

Telefonos elérhetőség: +36 70 6316 128

Adószáma: 68441287-2-34

Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 51751326

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403909-50526872-89711009

 

A Szolgáltató, mint Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de honlapunk működésével kapcsolatosan, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel ügyfélszolgálatunkon tájékoztatást kérhet:

Ügyfélszolgálatunk:

A Szolgáltató ügyfélszolgálatát a zita@margallitiskincare.com e-mail címen vagy a +36-70-631-6128-es telefonszámon lehet elérni hétköznapokon (H-P) 9.00-17.00 óra között.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tartalmaz a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, tehát nincs a Szolgáltatónak az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettsége 2018. május 25. napjától.

3. Adatfeldolgozók igénybevétele

A Szolgáltató, mint adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban az alábbiakban nevesített közreműködőket, adatfeldolgozókat veszi igénybe. Szolgáltató munkavállalói, közreműködői, a szerződéses adatfeldolgozói kizárólag Szolgáltató, mint adatkezelővel megkötött szerződés szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozás esetén az Adatfeldolgozó a Szolgáltató által közölt adatok vonatkozásában Adatfeldolgozónak minősül a 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27., GDPR) alapján. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR előírásaival összhangban rögzíthetik, kezelhetik, vagy dolgozhatják fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott adatfeldolgozók esetében pedig a velük kötött szerződéses kikötések – különös tekintettel a szerződés fennmaradását követő titoktartásra - biztosítják, hogy az adatfeldolgozók ne kezelhessék, és ne használhassák fel az érintett hozzájárulásával ellentétes célokra az érintett személyes adatait.  A Szolgáltató adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – a szerződéses jogviszony fennállását követően fennmaradó titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az érintett személyes adatait megismerni.
 

Szervezetünk az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, és biztosítjuk honlapunkon az adatfeldolgozók körének változásával kapcsolatos tájékoztatást:
 

Tárhely szolgáltatás:

Szállítási partner, partnerek megnevezése:
Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra kerülnek postázási és kézbesítési célból a Magyar Postának és/vagy a FoxPost Zrt-nek.

Könyvviteli, adóügyi szolgáltatás:
Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra kerülnek számviteli és adózási célból a Szolgáltató által megbízott könyvelő irodának:

telefonszám: +36 30 264 9719

4. A www.margallitiskincare.com honlapon kezelt adatok

4.1 Honlap Látogatása
 

Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, honlapunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztika készítése.

Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogos érdeke

Adatkezeléssel érintettek köre: A honlap látogatói

Az adatkezelés időtartama: Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

4.2 Hírlevél Szolgáltatás

Érintett a www.margallitiskincare.com weboldalon, vagy a szolgáltatások igénybevétele előtt, során vagy azt követően, vagy egyéb más formában iratkozhat fel hírlevélre a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

Az érintettek köre: Az a természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

Az adatkezelés célja: Az érintett azonosítása, kapcsolatfelvétel és hírlevél küldés (hozzájárulás esetén). Hírekről, új akciókról, új termékeinkről, szolgáltatásokról, kedvezményekről értesítés. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy figyelemmel kíséri az adatkezeléssel kapcsolatos európai és hazai jogszabály módosításokat, és jelen adatkezelési szabályzatot szükség esetén módosítja a jogszerű adatkezelés és adatfeldolgozás érdekében, és arról az érintetteket a honlapon és hírlevélben tájékoztatja.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján)

Hozzájárulás az adatkezeléshez, és kezelt személyes adatok köre: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):

 • teljes név,

 • születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

 • e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: hírlevélről történő leiratkozásig, az adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján található link segítségével, valamint a zita@margallitiskincare.com e-mail címre küldött lemondási kérelem útján, továbbá postai úton 7400 Kaposvár, Balaton utca 22. címen iratkozhat le a hírlevélről.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, anonim statisztikát vezet.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára, mint adatfeldolgozó számára kerül közlésre. Az adatfeldolgozó adatait az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

A szolgáltató szervezési és technikai intézkedéseket biztosít a kezelt adatok védelme érdekében.

4.3 Webáruház Szolgáltatás

Az adatkezelés célja: A webáruház (webshop) szolgáltatás (https://www.margallitiskincare.com/shop) esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: A webshop szolgáltatás igénybevétele esetén ezen kívül az adatkezelés jogalapja a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése, ill. teljesítése, az érintett hozzájárulásával.(GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §).

Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

Kezelt személyes adatok köre:

A Felhasználó által létrehozott szerződés személyes adattartalma (szerződéskötés létrejöttéhez szükséges adatok.

 • teljes név

 • e-mail cím,

 • online azonosító szám,

 • a felhasználói vásárlás adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),

 • fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),

 • egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel,

 • kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai,

 • számlázási név, természetes személy esetén teljes név,

 • számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

Az adatkezelés időtartama: A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év. A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.​

5. Direkt Marketing Szolgáltatás

Az adatkezelés célja: A felhasználó vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A Felhasználó a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a felhasználó személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – a felhasználó adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és a felhasználó részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §). A felhasználó a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk.

Kezelt személyes adatok köre:

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):

 • teljes név,

 • születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

 • e-mail cím

 • egyéb, nem kötelezően megadandó adatok: telefonszám (nem kötelező)

Az adatkezelés időtartama: direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

6. Külső Szolgáltatók

Az alábbiakban megjelentjük azokat a külső szolgáltatókat, amelyekkel sem a Szolgáltató mint Adatkezelő sem annak üzemeltetői, nem állnak szerződéses jogviszonyban illetve az adott adatkezelés tekintetében nem működik együtt.  De ettől függetlenül is a Szolgáltatások weboldalaihoz –az Érintett közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, vagy anélkül – hozzáférnek, melynek következtében a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjthetnek, amelyekből bizonyos esetekben – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek az Érintett azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen (a felsorolás nem teljes körű): Google LLC, Facebook Ireland LTD., Infogram Software Inc, Instagram LLC.,  PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC

A Szolgáltató nem ismeri az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook vagy más külső szolgáltató miként használja. A külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi szabályzatuk szerint kezelik.

7. Milyen Cookie-kat (sütiket) használhatunk, és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
 

Analytics Cookie

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

Célzott vagy reklám cookie

Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az Ön kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg. Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Ha Ön megerősítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tőlünk e-maileket, marketinginformációkat, illetve ajánlatokat, akkor a cookie-k a következőképpen fognak működni:

·       infórmációkat gyűjtenek arról, hogy Ön a weboldalainkon mely cikkeket és/vagy szolgáltatásokat kereste meg, így- adatokat rögzítenek Önről, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt és beállításait, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat, amikor ismételten az oldalunkra látogat, segítenek beazonosítani Önt, amennyiben egy túlünk kapott e-mailre válaszol.

·       korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének a száma, valamint mérhető a hirdetési kampányok hatékonysága.

 

Harmadik féltől származó cookie

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

 

 Munkamenet cookie

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

 

Funkcionális cookie

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

Részletes Adatkezelési Rendelkezések

 1. A személyes adatokat az érintett önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a honlapunkon a hírlevélre feliratkozás vagy a webshop szolgáltatás, a panaszkezelés, a Szolgáltatóval való kapcsolattartása során. Az érintett felelőssége, hogy adatai közlésekor ügyeljen arra, hogy a megadott adatai valódiak, helyesek és pontosak.

 2. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy a Szolgáltató vélelmezi, hogy az érintett az ehhez szükséges meghatalmazással, hozzájárulással, felhatalmazással rendelkezik.

 3. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával. A hozzájárulás visszavonásának végrehajtását 30 napos határidővel teljesíti a Szolgáltató, mint Adatkezelő, azonban a Szolgáltató, mint Adatkezelő felhívja a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet.

 4. Az érintett által a Szolgáltató zita@margallitiskincare.com e-mail címére küldött e-mailek esetén, ha az érintett másként nem rendelkezik, a Szolgáltató, mint Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben Szolgáltató, mint Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, a Szolgáltató, mint Adatkezelő tárgybani e-mail kapcsán a jogos érdekének fennállásáig.

 5. Jogszabályba ütköző személyes adat használata esetén vagy az érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult az érintett személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi jogsértésgyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

 6. Abban az esetben, ha törvényszék vagy más hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a a személyes adat törlést az Szolgáltató, mint Adatkezelő végrehajtja.

 7. A törvényszék, az ügyészség és más hatóságok (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, rendvédelmi szervek, adóhatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a Szolgáltatót. Mely esetekben a Szolgáltató köteles az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 8. A Szolgáltató az érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A technikai intézkedések keretében a Szolgáltató jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ.

Milyen Jogok Illetik Meg?

Az ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Joga van:

 • tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről;

 • hozzáférést kérni az önről tárolt személyes adatokhoz;

 • adatai helyesbítését kérni, amennyiben adatai helytelenek, pontatlanok vagy nem teljesek;

 • személyes adatai törlését kérni, amennyiben nincs már rájuk szükség, vagy azok kezelése jogellenes;

 • tiltakozni személyes adatainak marketingcélokra történő vagy a sajátos helyzetéhez kapcsolódó feldolgozása ellen;

 • meghatározott esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

 • személyes adatainak géppel olvasható formátumban történő elküldését kérni, amelyeket egy másik adatkezelőnek elküldhet („adathordozhatóság”);

 • kérni, hogy az olyan, önre vonatkozó vagy önt jelentős mértékben érintő automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket természetes személyek hozzák meg, ne pusztán számítógépek. Ebben az esetben joga van a véleményét is kifejteni, és kifogást emelhet a döntés ellen. (GDPR III. fejezete)

A Szolgáltató, mint Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de honlapunk működésével kapcsolatosan, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel ügyfélszolgálatunkon tájékoztatást kérhet.

Ügyfélszolgálatunk:

A Szolgáltató ügyfélszolgálatát a zita@margallitiskincare.com e-mail címen vagy a +36-70-631-6128-es telefonszámon lehet elérni hétköznapokon (H-P) 9.00-17.00 óra között.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. Amennyiben a Szolgáltató megtagadja kérését, azt minden esetben köteles megindokolni.

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk a Szolgáltató által kezelt, vagy a szerződéses adatfeldolgozója által feldolgozott:

 • személyes adatairól

 • az adatok forrásáról

 • az adatkezelés céljáról

 • az adatkezelés jogalapjáról

 • az adatkezelés időtartamáról, az időtartam meghatározására irányadó körülményekről, jogszabályokról

 • az adatfeldolgozók nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről

az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről. 

A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg a Szolgáltató ebben az esetben a meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatai hibásak, hiányosak vagy pontatlanok, felkérheti a Szolgáltatót, mint adatkezelőt az adatok kijavítására. Ennek indokolatlan késedelem nélkül késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) eleget teszünk, vagy amennyiben nem, azt írásban megindokoljuk, hogy miért nem lehet kérésének eleget tenni.

Önnek joga van tiltakozni az adatai kezelése ellen, és felkérheti a Szolgáltatót, mint adatkezelőt arra, hogy szüntesse be az adatai kezelését, ha az adatait a következő célokra használjuk:

 • tudományos kutatási és statisztikai célok;

az adatkezelés a Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez, közérdekű feladat végrehajtásához vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges. Amennyiben az adatkezelésre a Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítése, közérdekű feladat végrehajtása vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében van szükség, az adatkezelő bizonyíthatja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Ezért mérlegelésre van szükség.

A Szolgáltatónak az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatnia kell önt a tiltakozáshoz való jogáról.

Amennyiben a Szolgáltató az Ön hozzájárulása, vagy egy szerződés alapján kezeli a személyes adatait, kérheti a Szolgáltatót, hogy továbbítsa Önnek a személyes adatait. Azt is kérheti, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, hogy a személyes adatait közvetlenül egy másik vállalkozásnak továbbítsák, amelynek a szolgáltatásait használni szeretné.

Ön az olyan esetekben gyakorolhatja az adatkezelés korlátozására vonatkozó jogát, amikor nem világos, hogy szükséges-e az adatok törlése, és ha igen, mikor. Az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozásának kérésére:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát;

 • ha nem akarja töröltetni az adatokat;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra adatkezelés céljából, de jogi okokból kifolyólag még nem törölhetők;

 • ha az adatkezelés elleni tiltakozásával kapcsolatos döntés még nem született meg.

A „korlátozás” azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő köteles önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni.

Ön az adatkezelésről az illetékes törvényszék előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy az illetékes törvényszékhez fordulna panaszával – az együttműködés és az adatkezeléssel kapcsolatos probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Szolgáltatónkat.

Jelen tájékoztató és szervezetünk kommunikációs tevékenysége szempontjából irányadó jogszabályok és azok rövidítései:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv)

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.)

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy figyelemmel kíséri az adatkezeléssel kapcsolatos európai és hazai jogszabály módosításokat, és jelen adatkezelési szabályzatot szükség esetén módosítja a jogszerű adatkezelés és adatfeldolgozás érdekében, és arról Önt jelen honlapon tájékoztatja. 

Payment Methods
bottom of page